Casi 300 palabras que no sabes que conoces en inglés

-Me falta vocabulario.

Si usáis esta frase al hablar del castellano, hay que leer más.
Si la usáis al hablar del inglés, compartimos muchísimas palabras que se escriben exactamente igual (sin tildes) y significan lo mismo en por lo menos uno de sus significados (inglés UK), aunque la pronunciación es totalmente distinta. Así que ya sabéis casi 300 palabras más que no esperabais, que no está nada mal.

Os escribo la palabra y su transcripción fonética. Añado la tabla para que sepáis como se lee cada símbolo  y si no sois capaces de leerlo, en howjsay  podéis buscar y escuchar todas esas palabras que se os resisten.

Las palabras las he sacado del diccionario (sí, una a una), y su transcripción fonética la he buscado en Oxford Dictionaries

Podéis descargaros el documento aquí  

¡A estudiar!

Abdomen abdəmən |  abˈdəʊmən
Abominable əˈbɒm(ə)nəb(ə)l
Actor aktə
Admirable adm(ə)rəb(ə)l
aerosol ˈɛːrəsɒl
África afrɪkə
Albania alˈbeɪnɪə 
Álbum albəm
Álgebra aldʒɪbrə
Alias eɪlɪəs
Altar ɔːltə
Amateur ˈamətə | aməˈtəː
Amnesia amˈniːzɪə
Amoral eɪˈmɒr(ə)l 
Ángel eɪndʒ(ə)l
Angina (de pecho) anˈdʒʌɪnə
Angular aŋgjʊlə
Animal ˈanɪm(ə)l
Anorexia anəˈrɛksɪə
Área ɛːrɪə
Arena (de plaza de toros, lucha, actividad política- ruedo) əˈriːnə
Argentina ɑːdʒənˈtiːnə
Aries ˈɛːriːz
Aroma əˈrəʊmə 
Arsenal ɑːs(ə)n(ə)l 
Artificial ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l 
Asia eɪʃə 
Australia ɒˈstreɪlɪə
Austria ɒstrɪə
Ballet baleɪ
Banal bəˈnɑːl 
Benelux bɛnɪlʌks 
Bingo bɪŋgəʊ
Bolivia bəˈlɪvɪə
Brutal bruːt(ə)l
Buffet buˈfe
Bulgaria bʌlˈgɛːrɪə
Café (como lugar) ˈkafeɪ | ˈkafi
Canadá kanədə
Casino kəˈsiːnəʊ
Catalán katəlan
Caviar kavɪɑ | kavɪˈɑː
Cheque tʃɛk
Chile tʃɪli 
China tʃʌɪnə
Chocolate tʃɒk(ə)lət 
Cliché kliːʃeɪ 
Comparable kɒmp(ə)rəb(ə)l
Concertina kɒnsəˈtiːnə
Cónsul kɒns(ə)l
Corral kəˈrɑːl
Coyote kɔɪəʊt | kɔɪˈəʊti
Cráter kreɪtə
Crisis (en singular) krʌɪsɪs
Croissant krwasɒ̃ 
Crucial kruːʃ(ə)l
Cruel krʊəl
Cuba ˈkjuːbə
Cultural kʌltʃ(ə)r(ə)l
Curable ˈkjʊərəb(ə)l
Decimal dɛsɪm(ə)l
Delta dɛltə
Dental dɛnt(ə)l
Dermatitis dəːməˈtʌɪtɪs
Diabetes dʌɪəˈbiːtiːz 
Diagonal dʌɪˈag(ə)n(ə)l
Director dɪˈrɛktə
División dɪˈvɪʒ(ə)n
Doctor dɒktə
Eclipse ɪˈklɪps
Ego ˈiːgəʊ
Emulsión ɪˈmʌlʃ(ə)n
Era (periodo de tiempo) ɪərə 
Error ɛrə
Evasión ɪˈveɪʒ(ə)n
Explosión ɪkˈspləʊʒ(ə)n
Expulsión ɪkˈspʌlʃ(ə)n
Extensión ɪkˈstɛnʃ(ə)n
Exterior ɪkˈstɪərɪə
Factor faktə
Familiar (bien conocido) fəˈmɪlɪə
Fatal feɪt(ə)l
Fauna ˈfɔːnə
Feudal fjuːd(ə)l 
Fiasco fɪˈaskəʊ 
Fiscal fɪsk(ə)l 
Fundamental fʌndəˈmɛnt(ə)l
Funeral fjuːn(ə)r(ə)l
Fusión fjuːʒ(ə)n 
Ghana ˈgɑːnə
Global gləʊb(ə)l
Góndola gɒndələ
Handicap handɪkap 
Homosexual hɒmə(ʊ)ˈsɛkʃʊəl 
Hospital hɒspɪt(ə)l 
Hotel həʊˈtɛl
Idea ʌɪˈdɪə
Ideal ʌɪˈdɪəl
Impenetrable ɪmˈpɛnɪtrəb(ə)l
Imperceptible ɪmpəˈsɛptɪb(ə)l 
Imperial ɪmˈpɪərɪəl 
Improbable ɪmˈprɒbəb(ə)l
Inaccesible ɪnəkˈsɛsɪb(ə)l
Incalculable ɪnˈkalkjʊləb(ə)l 
Inclusión ɪnˈkluːʒ(ə)n
Incógnito ɪnkɒgˈniːtəʊ
Incomparable ɪnˈkɒmp(ə)rəb(ə)l 
Incompatible ɪnkəmˈpatɪb(ə)l
Incorruptible ɪnkəˈrʌptɪb(ə)l 
Incurable ɪnˈkjʊərəb(ə)l
Incursión ɪnˈkəːʃ(ə)n
India ɪndɪə 
Indigestión ɪndɪˈdʒɛstʃ(ə)n
Industrial ɪnˈdʌstrɪəl 
Inexplicable ɪnɪkˈsplɪkəb(ə)l
Inextricable ɪnˈɛkstrɪkəb(ə)l
Infernal ɪnˈfəːn(ə)l
Innumerable ˈnjuːm(ə)rəb(ə)l 
Insensible ɪnˈsɛnsɪb(ə)l
Insoluble (disolver en agua o sin solución) ɪnˈsɒljʊb(ə)l
Insuperable ɪnˈsuːp(ə)rəb(ə)l 
Intolerable ɪnˈtɒl(ə)rəb(ə)l
Invasión ɪnˈveɪʒ(ə)n 
Invisible ɪnˈvɪzɪb(ə)l
Invulnerable ɪnˈvʌln(ə)rəb(ə)l
Irán ɪˈrɑːn
Irregular ɪˈrɛgjʊlə 
Irreparable ɪˈrɛp(ə)rəb(ə)l
Irresistible ɪrɪˈzɪstɪb(ə)l
Irrevocable ɪˈrɛvəkəb(ə)l 
Irritable ˈɪrɪtəb(ə)l 
Islam ɪzlɑːm |, ɪzˈlɑːm | ˈɪslɑːm | ɪsˈlɑːm
Israel ɪzreɪəl 
Jamaica dʒəˈmeɪkə 
Judicial dʒuːˈdɪʃ(ə)l
Kilo kiːləʊ
Larva lɑːvə 
Lateral lat(ə)r(ə)l 
Laurel lɒr(ə)l 
Lava (de volcán) lɑːvə 
Legal liːg(ə)l
Libra (horóscopo) liːbrə 
Literal lɪt(ə)r(ə)l
Llama (animal) lɑːmə
Malta mɔːltə
Manía meɪnɪə
Mansión manʃ(ə)n
Manual manjʊ(ə)l 
Marina məˈriːnə
Material məˈtɪərɪəl
Matrimonial matrɪˈməʊniəl 
Medicinal mɪˈdɪsɪn(ə)l
Medieval mɛdɪˈiːv(ə)l 
Melodrama mɛlə(ʊ)drɑːmə 
Melón mɛlən
Memorable mɛm(ə)rəb(ə)l
Mental mɛnt(ə)l
Metal mɛt(ə)l
Mineral mɪn(ə)r(ə)l
Moral mɒr(ə)l
Mormón ˈmɔːmən
Municipal mjʊˈnɪsɪp(ə)l
Mural mjʊər(ə)l
Nasal neɪz(ə)l
Natural natʃ(ə)r(ə)l 
Naúsea nɔːsɪə
Naval ˈneɪv(ə)l
Negro (persona) niːgrəʊ
Neurosis (singular) njʊəˈrəʊsɪs
Neutral ˈnjuːtr(ə)l
Neutrón njuːtrɒn
Nigeria nʌɪˈdʒɪərɪə 
Nominal nɒmɪn(ə)l
Nuclear  njuːklɪə 
Oboe əʊbəʊ
Octagonal ɒktəg(ə)n
Ópera ɒp(ə)rə
opinión əˈpɪnjən
Oral  ɔːr(ə)l
Pagoda pəˈgəʊdə
Panorama panəˈrɑːmə 
Panamá panəmɑː | panəˈmɑː
Paranoia parəˈnɔɪə 
Parasol ˈparəsɒl 
París parɪs
Particular (especial, específico) pəˈtɪkjʊlə
Pastel (tipo pintura) ˈpast(ə)l
Paternal pəˈtəːn(ə)l
Patio patɪəʊ 
Pedal pɛd(ə)l
Pelvis pɛlvɪs 
Penalty pɛn(ə)lti
Península pɪˈnɪnsjʊlə 
Perfume pəːfjuːm
Perpendicular pəːp(ə)nˈdɪkjʊlə 
Perú pəˈruː
Picnic pɪknɪk
Plasma (tv y sangre) plazmə
Plural plʊər(ə)l 
Polo (deporte) pəʊləʊ
Popular (de moda)  ˈpɒpjʊlə
Precursor prɪˈkəːsə
Propaganda prɒpəˈgandə
Propulsión prəˈpʌlʃ(ə)n
Provisión prəˈvɪʒ(ə)n
Radar reɪdɑː
Radical radɪk(ə)l
Radio ˈreɪdɪəʊ
Rayón reɪɒn
Reactor rɪˈaktə
Real riːl
Regular (usual, con frecuencia, estructura armoniosa) ˈrɛgjʊlə
Religión rɪˈlɪdʒ(ə)n 
Réplica (copia) rɛplɪkə
Réquiem rɛkwɪəm
Retina rɛtɪnə
Revólver (de arma) rɪˈvɒlvə
Ritual rɪtʃʊəl
Rival rʌɪv(ə)l
Robot rəʊbɒt 
Rodeo (de cowboy) rəʊdɪəʊ | rə(ʊ)ˈdeɪəʊ
Rotor rəʊtə 
Safari səˈfɑːri
Saliva səˈlʌɪvə
Sándwich san(d)wɪdʒ 
Sari sɑːri 
Satán seɪt(ə)n
Sector sɛktə
Secular sɛkjʊlə
Semen ˈsiːmən
Sensual sɛnsjʊəl
Sermón səːmən 
Sexual sɛkʃʊəl
Sexy sɛksi
Sociable səʊʃəb(ə)l
Social səʊʃ(ə)l 
Sofá səʊfə
Solar səʊlə
Solo (hecho por uno) səʊləʊ
Soluble  sɒljʊb(ə)l
Soprano səˈprɑːnəʊ
Sultán sʌlt(ə)n
Superficial suːpəˈfɪʃ(ə)l
Superior suːˈpɪərɪə
Susceptible səˈsɛptɪb(ə)l
Suspense səˈspɛns
Suspensión səˈspɛnʃ(ə)n
Tampón tampɒn
Tangible tan(d)ʒɪb(ə)l 
Tango taŋgəʊ 
Tapioca tapɪˈəʊkə
Tarántula təˈrantjʊlə 
Temporal (de tiempo) tɛmp(ə)r(ə)l
Tenor tɛnə 
Tensión ˈtɛnʃ(ə)n 
Terminal təːmɪn(ə)l 
Terrible tɛrɪb(ə)l 
Territorial ˌtɛrɪˈtɔːrɪəl
Terror tɛrə
Textiles tɛkstʌɪl
Tiara tɪˈɑːrə
Titular tɪtjʊlə 
Tolerable tɒl(ə)rəb(ə)l
Tómbola tɒmˈbəʊlə
Tornado tɔːˈneɪdəʊ
Torso tɔːsəʊ
Total təʊt(ə)l
Tractor ˈtraktə
Transfusión transˈfjʊːʒ(ə)n 
Trauma ˈtrɔːmə | traʊmə
Tribunal trʌɪˈbjuːn(ə)l
Trio triːəʊ 
Triple trɪp(ə)l 
Trivial trɪvɪəl
Tuba ˈtjuːbə
Tuberculosis tjʊˌbəːkjʊˈləʊsɪs
Tubular tjuːbjʊlə
Tutor ˈtjuːtə
Ulterior ʌlˈtɪərɪə
Ultimátum ʌltɪˈmeɪtəm
Unilateral juːnɪˈlat(ə)r(ə)l
Universal juːnɪˈvəːs(ə)l
Vagina vəˈdʒʌɪnə
Variable vɛːrɪəb(ə)l 
Versión vəːʃ(ə)n
Vértebra vəːtɪbrə
Vertical vəːtɪk(ə)l
Vértigo vəːtɪgəʊ
Veto ˈviːtəʊ
Virgo vəːgəʊ
Vital vʌɪt(ə)l

Los sonidos de la tabla aquí Mansión Inglés


Designed By OddThemes | Distributed By Blogger Templates